The Slippery Paths of Commemoration and Heritage Tourism. The Netherlands, Ghana, and the Rediscovery of Atlantic Slavery.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-77
TijdschriftNew West Indian Guide
Volume79
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit