The soil food web revisited: Diverse and widespread mycophagous soil protists

Stefan Geisen, Robert Koller, Maike Huenninghaus, Kenneth Dumack, Tim Urich, Michael Bonkowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

101 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Zoekresultaten