The soil microbiome as a driver of plant communities and vegetation

S. Geisen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53
TijdschriftGewasbescherming
Volume50
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - mrt. 2019

Citeer dit