The Sox-13 gene: structure, promoter characterization, and chromosomal localization

J. Roose, W. Korver, R. de Boer, J. Kuipers, J. Hurenkamp, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)301-305
TijdschriftGenomics
Volume57
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit