The spatial reproductive value and the spatial momentum of zero population growth

F.J. Willekens, A. Rogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)503-518
TijdschriftEnvironment & Planning A
Volume10
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit