The spatiotemporal profile of cortical processing leading up to visual perception.

I. Fahrenfort, H.S. Scholte, V.A.F. Lamme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-12
TijdschriftJournal of Vision
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit