The spread of human capital in the former Sovjet Union aresa in a comparative perspective:Exploring a new dataset

D. Didenko, B. van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-135
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Eurasian Studies
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit