The stoichiometry of nutrient release by terrestrial herbivores and its ecosystem consequences.

J. Sitters (Co-auteur), E.S. Bakker, M. Veldhuis, G.F. Veen, Harry Olde Venterink, M.J. Vanni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The stoichiometry of nutrient release by terrestrial herbivores and its ecosystem consequences.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences