The strength of posttonic syllables in Riustring Old Frisian

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-102
TijdschriftPhilologia Frisica: lêzingen en debatten Fryske Filologekongres
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit