The succession of benthic micrometazoans in a brackish water habitat

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-196
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume39
StatusGepubliceerd - 1971
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit