The supraoptic and paraventricular nuclei of the human hypothalamus in relation to sex, age and Alzheimer's disease

E. Goudsmit, M.A. Hofman, E. Fliers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

374 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)529-536
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume11
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit