The supraoptic nucleus in the pig hypothalamus: postnatal development and the effect of gonadal steroids

F.J.C.M. van Eerdenburg, C.M.J.E. Lugard-Kok, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

305 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-25
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume134
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit