The systematics and ecology of free-living marine nematodes.

C.H.R. Heip, M. Vincx, N. Smol, G. Vranken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

672 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-31
TijdschriftHelminthological Abstracts. Series B, Plant Nematology
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit