The T cell Receptor/CD3 complex: A dynamic protein ensemble

J.C. Clevers, B. Alarcon, T. Wileman, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

744 Citaten (Scopus)
511 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)629-662
TijdschriftAnnual Review of Immunology
Volume6
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit