The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007

F.L.M.P. Hinskens, P. Muysken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

519 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-23
TijdschriftZeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
Volume37
Nummer van het tijdschrift148
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit