The Tawagonshi Tale: Can Linguistic Analysis Prove the Tawagonshi Treaty to be a Forgery?

N. van der Sijs, H. Hermkens, J. Noordegraaf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

811 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-42
Aantal pagina's33
TijdschriftJournal of Early American History
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit