The universal base hypothesis: VO or OV?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
291 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-39
Aantal pagina's12
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume23
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit