The Upper Hand of the Otu Amyloid Fibers: Increasing Enzymatic Activity and Prolonging Lifespan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The formation of amyloid fibers is usually associated with aging and neurodegeneration. In this issue of Molecular Cell, Ji et al. (2019) demonstrate that the deubiquitinase Otu coalesces into amyloid-like fibers to enhance its activity and ensure its optimum biological function.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-226
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Cell
Volume74
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 apr. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Upper Hand of the Otu Amyloid Fibers: Increasing Enzymatic Activity and Prolonging Lifespan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit