The use of compensatory base change analysis of ITS2 as a tool in the phylogeny of Mucorales, illustrated by the Mucor circinelloides complex

J. Pawłowska, G. Walther, T. Wilk, G.S. de Hoog, M. Wrzosek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftOrganisms Diversity & Evolution
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit