The 'usurpation hypothesis' revisited: dying caterpillar repels attack from a hyperparasitoid wasp

J.A. Harvey, T. Tanaka, H.M. Kruidhof, L.E.M. Vet, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1281-1287
TijdschriftAnimal Behaviour
Volume81
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit