The vasopressin and oxytocin neurons in the human supraoptic and paraventricular nucleus; changes with aging and in senile dementia

E. Fliers, D.F. Swaab, C.W. Pool, R.W.H. Verwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

159 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-53
TijdschriftBrain Research
Volume342
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit