The vasopressin-containing neuron in the human brain; changes during aging and senile dementia

D.F. Swaab, E. Fliers, B. Fisser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-10
TijdschriftBritish Journal of Clinical Practice
Volume39
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit