The vasopressinergic innervation of the brain in normal and castrated rats

G.J. de Vries, R.M. Buijs, F.W. van Leeuwen, A.R. Caffé, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

261 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)236-254
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume233
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit