The vasopressinergic innervation of the lateral septum of the rat after chronic alcohol consumption and withdrawal

N. Sousa, M.D. Madeira, M.M. Paula-Barbosa, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

372 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-58
TijdschriftBrain Research
Volume648
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit