The vasotocin-like biological activity present in the bovine pineal is due to a compound different from vasotocin

P. Pévet, C. Neascsu, F.C. Holder, A. Reinharz, J. Dogterom, R.M. Buijs, J.M. Guerné, B. Vivien-Roels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

263 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-302
TijdschriftJournal of Neural Transmission
Volume51
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit