The winged-helix transcription factor Trident is expressed in actively dividing lymphocytes

W. Korver, J. Roose, A. Wilson, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
365 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-161
TijdschriftImmunobiology
Volume198
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit