The winged-helix transcription factor Trident is expressed in cycling cells

W. Korver, J. Roose, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

217 Citaten (Scopus)
506 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1715-1719
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume25
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit