The world of the medieval shipmaster : law, business and the sea, c.1340-c.1450

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306-313
Aantal pagina's8
TijdschriftInternational journal of maritime history
VolumeXXI
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit