The ‘Yellow Danger’? Global Forces and Global Fears in the North Sea and Beyond (1600-1950)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)743-755
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit