Their modernity matters too; The invisible links between black Atlantic identity formations in the Caribbean and Consumer Capitalism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftLatin American and Caribbean Ethnic Studies
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit