Thou Shalt Memorialize. Memory and Amnesia in the Post-Secular

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-9
Aantal pagina's2
TijdschriftAnthropology News
Volume2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit