Three new Leptographium species associated with conifer roots in the United States

M.J. Wingfield, T.C. Harrington, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  202 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)227-238
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume72
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit