Thyrotropin-releasing hormone gene expression in the human hypothalamus

S.E.F. Guldenaar, B. Veldkamp, O. Bakker, W.M. Wiersinga, D.F. Swaab, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

489 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-101
TijdschriftBrain Research
Volume743
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit