Tidal variations in bacterial biomass, productivity and oxygen uptake rates in a shallow channel in the Oosterschelde basin, The Netherlands

R. Laanbroek, J.C. Verplanke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  330 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-5
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit