To Believe or Not to Believe... The Crop Circle Phenomenon in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1726 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-59
TijdschriftcULTUUR
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit