"TO THE BENEVOLENT READER..." Dedications attached to editions of Neo-Latin Plays in the Netherlands of the 16th and the 17th century - Forms, Functions and Religious Standpoints

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-126
Aantal pagina's28
TijdschriftSupplementa Humanistica Lovaniensia
Volume23
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit