"Total Annihilation of the Jewish Population": The Holocaust in the Soviet Media, 1941-45

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-105
Aantal pagina's45
TijdschriftKritika: explorations in Russian and Eurasian history
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit