Towards a molecular understanding of T cell differentiation

J.C. Clevers, M. Owen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
368 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)86-92
TijdschriftImmunology Today
Volume12
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit