Towards Unraveling Macroecological Patterns in Rhizosphere Microbiomes

Caroline Brunel* (Co-auteur), Robin Pouteau, Wayne Dawson, Michael Pester, Kelly S. Ramirez, Mark van Kleunen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards Unraveling Macroecological Patterns in Rhizosphere Microbiomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology