Toxicity of cadmium to free-living marine and brackish water nematodes (Monhystera microphthalma, Monhystera disjuncta, Pellioditis marina).

G. Vranken, R. Vanderhaeghen, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-58
TijdschriftDiseases of Aquatic Organisms
Volume1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit