Tracing the beginning of the Kuznets curve: Western Europe during the early modern period

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)643-664
TijdschriftThe Economic history review
VolumeXLVIII
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit