Tracing the evolution of tissue identity with microRNAs

K. De Mulder, E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Comparison of microRNA expression identified tissues present in the last common ancestor of Bilaterians and put evolution of microRNAs in the context of tissue evolution.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111
TijdschriftGenome Biology
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tracing the evolution of tissue identity with microRNAs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit