Traitor to Livonia? The Teutonic Orders’ land marshal Jasper van Munster and his actions at the outset of the Livonian crisis, 1554–1556

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-241
Aantal pagina's36
TijdschriftOrdines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders
Volume19
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit