Transcriptie en diffusie. Het 'ware' beeld van de EI-diftongering bij diffusie tegen de achtergrond van transcribenteneffecten

T. Goeman, E. Wattel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)84-102
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit