Transcription factors in early T cell development

J.C. Clevers, M.A. Oosterwegel, K. Georgopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)591-596
TijdschriftImmunology Today
Volume14
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit