Transcriptional control of lymphoid development. Lessons from gene targeting

J.C. Clevers, R. Grosschedl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

90 Citaten (Scopus)
857 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)336-343
TijdschriftImmunology Today
Volume17
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit