Transcriptional profiling of cells sorted by RNA abundance

Sandy Klemm, Stefan Semrau, Kay Wiebrands, Dylan Mooijman, Dina A Faddah, Rudolf Jaenisch, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We have developed a quantitative technique for sorting cells on the basis of endogenous RNA abundance, with a molecular resolution of 10-20 transcripts. We demonstrate efficient and unbiased RNA extraction from transcriptionally sorted cells and report a high-fidelity transcriptome measurement of mouse induced pluripotent stem cells (iPSCs) isolated from a heterogeneous reprogramming culture. This method is broadly applicable to profiling transcriptionally distinct cellular states without requiring antibodies or transgenic fluorescent proteins.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)549-51
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Methods
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptional profiling of cells sorted by RNA abundance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit