Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period. The case of Everyman, Elckerlijc, Homulus, and Hecastus.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)274-288
TijdschriftArcadia
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit