Transmission et apprentissage multilingue précoce du point de vue des communautés de langues minoritaires et régionales d’Europe [Early multilingual transmission and learning from the perspective of European regional and minority language communities]

I. Bangma, A.M.J. Riemersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-52
Aantal pagina's18
TijdschriftSynergies Europe
Volume2012
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit