Trends and sex-differentials in Dutch mortality since 1850: insights from a cohort and period perspective

E. Tabeau, F. van Poppel, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-134
TijdschriftGenus
Volume52
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit